Thursday, 8 December 2011

Kuiz Simpulan Bahasa

http://quizlet.com/5686069/simpulan-bahasa-flash-cards/

Kata Sendi Nama

Kata Sendi
a. Kata sendi memerlukan kata nama sebagai objek untuk membentuk frasa sendi nama. Melihatkan konsep ini,
maka frasa sendi nama oleh kerana tidak boleh digunakan atau dianggap salah. Ini adalah kerana yang hadir
selepas kata sendi oleh adalah tergolong dalam kelas kata hubung dan bukannya kelas kata nama.
Dalam hal ini frasa oleh kerana perlulah diganti dengan frasa sendi nama oleh sebab kerana sebab adalah
tergolong dalam kelas kata nama;
Oleh keranaterlalu sibuk, Halim tidak jadi balik ke kampung
Oleh sebab terlalu sibuk, Halim tidak jadi balik ke kampung
b. Kata sendi nama akan tidak boleh digugurkan antara frasa adjektif yang menyatakan perasaan/sikap dengan
frasa nama.
Dia amat minat kerjaya itu
Dia amat minat akan kerjaya itu
c. Kata sendi nama akan juga tidak boleh digugurkan antara kata kerja tunggal yang berbentuk tanpa imbuhan
dengan kata/frasa nama;
Semua orang sepatutnya tahu tanggungjawab masing-masing
Semua orang sepatutnya tahu akan tanggungjawab masing-masing
d. Kata sendi nama dengan tidak boleh dilenyapkan selepas kata kerja tak transitif berawalan beR-, teR-atau
tanpa imbuhan;
Saya ada bertemunya dalam majlis itu
Saya ada bertemudengannya dalam majlis itu
e. Kata sendi nama demi tidak boleh digunakan bersama-sama kata sendi nama untuk kerana dianggap lewah
dan harus digugurkan;
Demi untukmelaksanakan tugas, dia meninggalkan anak isterinya di kampung
Demi melaksanakan tugas, dia meninggalkan anak isterinya di kampung
f. Frasa sendi nama di dalam atau di antara tidak boleh digunakan di hadapan frasa nama yang membawa
pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak;
Di sekolah, Mazni bergiat cergas di dalam pelbagai aktiviti sukan dan persatuan
Di sekolah, Mazni bergiat cergas dalam pelbagai aktiviti sukan dan persatuan
g. Kata sendi nama sejak/semenjak digunakan untuk menyatakan waktu atau masa yang membawa maksud
mulai atau bermula dari. Oleh sebab itulah, penggunaan frasa sendi nama sejak atau semenjak dari dianggap
lewah dan dari hendaklah digugurkan;
Sejak dari dulu lagi saya nasihatkan awak, tetapi awak degil,” kata Ani
Sejak dulu lagi saya nasihatkan awak, tetapi awak degil,” kata Ani
h. Kata sendi nama tentang digunakan untuk menyatakan maksud berkenaan dengan hal/perkara yang umum
sifatnya. Manakala kata sendi nama mengenai pula membawa maksud kena pada sasarannya. Oleh itu,
kata sendi nama tentang dan mengenai tidak boleh disamakan fungsi dalam sesuatu ayat;
Forum Perdana kali ini membincangkan penghayatan masyarakat mengenai cara hidup Islam
Forum Perdana kali ini membincangkan penghayatan masyarakat tentang cara hidup Islam
i. Kata sendi nama pada unsur yang kedua dalam binaan ayat majmuk boleh digugurkan secara pilihan dalam
penggabungan frasa sendi nama dengan kata hubung dan atau atau;
“Encik hendak bertemu dengan Encik Tan dengan atau Encik Lin?” tanya Hassan
“Encin hendak bertemu dengan Encik Tan atau Encik Lin?” tanya Hassan
j. Kata sendi nama pada unsur yang kedua dalam binaan ayat majmuk tidak boleh digugurkan kalau kata sendi
nama dalam bentuk setara itu adalah;
Pemandu yang mabuk itu dikatakan memandu keretanya ke kiri dan kanan bahu jalan sebelum terhumban
ke dalam gaung
Pemandu yang mabuk itu dikatakan memandu keretanya ke kiri dan ke kanan bahu jalan sebelum terhumban
ke dalam gaung
k. Kata sendi nama pada unsur yang kedua juga tidak boleh digugurkan kalau kata sendi nama dalam bentuk
setara itu ialah ke yang tidak menggunakan kata hubung;
Pak Darus tidak diam duduk, jalannya ke hulu hilir sambil berfikir
Pak Darus tidak diam duduk, jalannya ke hulu ke hilir sambil berfikir
l. Kata sendi nama tentang tidak boleh disamakan fungsinya dengan kata sendi nama terhadap. Ini adalah kerana
kata sendi nama tentang digunakan untuk menyatakan maksud berkenaan hal/perkara yang umum sifatnya,
manakala terhadap pula digunakan untuk menyatakan maksud rujukan yang membabitkan penyambut yang
tertentu, sama ada manusia, haiwan atau benda;
Tanggapannya tentang Zakiah selama ini ternyata meleset
Tanggapannya terhadap Zakiah selama ini meleset
m. Elakkan penggunaan kata sendi yang menyalahi fungsinya mengikut konteks sesuatu ayat.
“Tolong berikan bungkusan itu pada Sahul” kata Lim  
“Tolong berikan bungkusan itu kepada Sahul” kata Lim

Kuiz Kata Sendi

http://pkgseriampang.org/sal/bm_sm/smkbm1.HTM

Bahagian C- Nilai Murni

Tafsiran Nilai Murni:


BAIK HATI

- Belas kasihan (Bersimpati terhadap kesesusahan orang lain)

- Bertimbang rasa (Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila

membuat sesuatu tindakan)

- Murah hati (Memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang

memerlukannya)

- Saling memahami (Sanggup memberi dan menerima pandangan serta

memahami perasaan dan keperluan masing-masing)

- Saling bermaafan (Sanggup meminta maaf dan memberi kemaafan)BERDIKARI

- Berupaya bertindak sendiri (Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa

mengharapkan orang lain)

- Yakin pada diri sendiri (Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup

mencuba)HEMAH TINGGI

- Kesopanan (Berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan)

- Mengakui kesalahan sendiri (Sedia mengaku kesilapan diri sendiri serta

sanggup menerima nasihat)

- Ramah mesra (Sedia bergaul mesra dengan semua orang)HORMAT-MENGHORMATI

- Ibu bapa (Memuliakan dan mentaati ibu bapa)

- Ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin

(menunjukkan rasa hormat kepada kumpulan tersebut dengan memberi

layanan yang baik)

- Institusi kerajaan dan Negara (Menerima dan hormat kepada kerajaan

serta lambang-lambang kebesaran negeri)

- Kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan (Menghormati

kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia)

- Patuh kepada undang-undang negara (Mematuhi undang-undang yang telah

ditentukan tanpa mengira di mana seseorang itu berada)

- Patuh kepada ketepatan masa (Menepati waktu dan menggunakan masa

dengan berfaedah)KASIH SAYANG

- Sayang diri sendiri dan orang lain (Menyayangi diri sendiri dan orang lain)

- Sayang akan alam sekitar (Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan

fauna untuk kesejahteraan hidup)
KEADILAN

- Adil (Membuat pertimbangan secara objektif, menyeluruh dan bersesuaian)

- Saksama (Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama

ada dalam memberikan ganjaran atau hukuman)KEBEBASAN

- Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan

undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti,

masyarakat, negara dan agamaKEBERANIAN

- Berani mencuba (Berani melakukan sesuartu perkara yang baru dan

mencabar untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil risiko

yang akan dihadapi)

- Berani kerana benar (Berani mempertahankan sesuatu yang diakui

sebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata)
KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL

- Kebersihan diri (Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu

untuk hidup sihat)

- Kebersihan persekitaran (Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan

bebas daripada kekotoran dan pencemaran)

- Kebersihan mental (Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu

diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain)KEJUJURAN

- Amanah (Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan

dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain)

- Bercakap benar (Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah

atau berselindung)

- Ikhlas (Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan)
KERAJINAN

- Daya usaha (Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif, kreatif dan

inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti)

- Dedikasi (Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara

yang berfaedah)
KERJASAMA

- Gotong-royong (Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan

sukarela)

- Toleransi (Bertolak ansur serta dapat mengawal diri untuk mengelakkan

berlakunya perselisihan)

- Perpaduan (Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga,

masyarakat, negara dan antarabangsa)KESEDERHANAAN

- Pertuturan dan perlakuan yang sederhana (Bertutur dan berkelakuan yang

tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan

kemarahan orang lain)

- Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan

orang lain (Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya Memuaskan diri

sendiri dan orang lain)KESYUKURAN

- Berterima kasih (Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan

penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan dan pemberian)
PATRIOTISME

- Semangat cintakan negara (Mempunyai semangat yang tinggi untuk menjaga

keselamatan, nama baik negara)
RASIONAL

- Membuat pertimbangan (Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu

perkara sebelum membuat keputusan)
SEMANGAT BERMASYARAKAT

- Bermuafakat (Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu

pekerjaan bagi kepentingan bersama)

- Kejiranan (Berbaik-baik, bertolak ansur, tolong-menolong, dan bekerjasama

dengan jiran tetangga)

- Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat (Menyedari masalah

masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya)

Bahagian A- Bina Ayat

Penulisan (Bahagian B)

Jenis-Jenis Karangan :
A. Karangan Berformat
1. Jenis Surat Kiriman Rasmi
2. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi
3. Karangan jenis Ucapan
4. Karangan jenis Syarahan
5. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara
6. Karangan jenis Berita
7. Karangan jenis Catatan Diari
8. Karangan jenis Laporan
9. Karangan jenis Perbahasan
10. Kad Jemputan

B. Karangan Tidak Berformat
1. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata
2. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi
3. Karangan Jenis Fakta / Penerangan
4. Karangan Jenis Perbincangan
5. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita
6. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi
7. Karangan Jenis Peribahasa

& TUJUAN ANDA MENGARANG
1. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu.
2. menguji kebolehan, kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca.
3. menguji fikiran, pendapat, dan idea-idea anda.
4. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda.
& PANDUAN MENGARANG / MENULIS
Sebelum membuat sesuatu karangan , kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang :
a) Pengenalan
b) Isi-isi dan
c) Penutup
A. PENEGENALAN
Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja, memadai tiga atau empat ayat. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan.

B. Isi

Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Karangan perlu mempunyai sekurang-kurangnya empat isi. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi yang utama didahulukan.Setiap isi perlu dikembangkan/dihuraikan dan ada contoh/bukti. Sebaik-baiknya satu isi, satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak, kita hendaklah banyak membaca surat khabar, majalah-majalah, makalah-makalah, rencana-rencana, buku-buku cerita, mendengar sesuatu, menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Catatkan setiap isi sebelum menulis.

Tip

Antara kaedah mencari isi
Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ?
Siapa ?
Bila ?
Mengapa ?
Di mana ?
Bagaimana ?

C. Penutup
Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.

& CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS
1. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah :
a. Memilih tajuk atau soalan B
- Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi.
- Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat.
- Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai
- Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan
( Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti : ??????
Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. )

Tip
Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.

b. Menyusun rangka karangan
- Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi
- Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin.
- susun isi mengikut urutan kepentingannya.
- Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.
- Isi penting jangan diulang-ulang

c. Menulis karangan
- Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dahulu satu perenggan.
- Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya.
( Bahagian-bahagian karangan yang ideal )
Perenggan Pendahuluan
Perenggan isi pertama
Perenggan isi kedua
Perenggan isi ketiga
Perenggan isi keempat
Perenggan Penutup
- Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.

d. Menyemak karangan
- Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas, kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.
- baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu.
a. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan
b. 5 minit mencari isi
c. 20 minit menulis karangan
d. 5 minit menyemak semula karangan
Jumlah = 30 minit
Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan.
Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang berikutnya pula.

Tip
Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek , ringkas dan padat berbanding yang panjang. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa.
Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan.
Satu perenggan biasanya mengandungi 3, 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi.

Tahukah kamu ?
Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ?
Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda.
Mulakan setiap dialog di baris baru. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Lihat contoh :
Contoh A ( dicadangkan )
"Kamu baru pulang ?"
"Baru sebentar tadi." Jawab saya. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya."
"Memang saya tertunggu-tunggu," luah Jamal , lembut.
Contoh B ( mengelirukan )
"Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi." Jawab saya. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya." "Memang saya tertunggu-tunggu," luah Jamal , lembut.
& PETUA APABILA MENULIS KARANGAN
  • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.
  • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran, kemudian susun mengikut mana yang lebih penting.
  • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan.
  • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi-isi dan penutup.
  • Bagi karangan meminta fakta , sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.
  • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah.